SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Statuten

Old Motorcycle Association statuten:

vzw OMA Limburg
vzw Old Motorcycle Association Limburg
Ondernemingsnummer: 439042883 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=439042883

Akte van wijziging van het statuut:

De algemene vergadering van vzw Old Motorcycle Association van 20 maart 2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst, aangepast aan de nieuwe wetgeving voor de vzw’s zoals is bepaald in de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019, hierna genoemd het WVV.

Titel I - Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De vereniging draagt als naam: " vzw Old Motorcycle Association Limburg ", afgekort " vzw OMA Limburg ”.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaams gewest, op adres Keyartstraat 3 - 3960 Tongerlo-Bree.
Het bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen het gewest te verplaatsen.

Art. 3. De vereniging heeft een belangeloos doel:

Het promoten en organiseren van activiteiten, goodwill en vriendschap onder motorliefhebbers van klassieke motoren van over de hele wereld.
De " vzw OMA Limburg " streeft ernaar de gemeenschappelijke interesse in motorrijden op klassieke motoren, het onderhoud en de techniek ervan te benutten om het welzijn van zijn leden in het algemeen te bevorderen.
Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft zij de volgende activiteiten tot voorwerp: Het organiseren van daguitstappen, van meerdaagse reizen, van opleidingen …
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp, met inbegrip van winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vzw.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijden ontbonden worden.

Titel II - Leden

Art. 5. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden zijn leden in de zin van het WVV.

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen.

Art. 7. Om als effectief lid tot de vereniging te kunnen toetreden moet het kandidaat-lid voldoen aan de volgende voorwaarden: lidmaatschapsbijdrage tijdig betalen en minimum een jaar als toegetreden lid actief geweest zijn. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan een lid van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als effectief lid op haar eerstvolgende vergadering. Het bestuursorgaan kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat als effectief lid aanvaard wordt of niet. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het VVW en in deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuursorgaan en die maximum € 500,- zal bedragen.

Art. 8. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt en voldoet aan de voorwaarden beschreven in het intern reglement, kan bij de vereniging een mondelinge of schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. Het bestuursorgaan kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat als toegetreden lid aanvaard wordt of niet. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuursorgaan en die maximum € 500,- zal bedragen.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

Art. 9. Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan de Voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken bij middel van een mondelinge of schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief één maand na dit bericht.
Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Art. 10. Effectieve en toegetreden leden die niet eervol hebben gehandeld, die de statuten of het intern reglement niet gerespecteerd hebben of waarvan de houding, de verstandhouding tussen de leden onderling in het gedrang brengen, kunnen uitgesloten worden mits beslissing van de Algemene Vergadering. Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te vorderen.

Titel III. Bestuursorgaan

Art. 11. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door het bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Het bestuursorgaan neemt zijn beslissingen bij college. Dit wil zeggen dat zij in principe een gezamenlijk akkoord moeten vinden (eventueel bij meerderheid). Bestuurders die niet akkoord zijn met een beslissing kunnen dit in de notulen van de vergadering laten opnemen. Op die manier kunnen zij hun bestuurdersaansprakelijkheid ontlopen.

Art. 12. De leden van het bestuursorgaan worden door de algemene vergadering voor een periode van 3 jaar aangesteld en zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. Hun mandaat eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering, doch zijn herbenoembaar.
De bestuurder die ontslag wenst te nemen brengt de algemene vergadering hiervan schriftelijk op de hoogte. Zakt het aantal bestuurders door zijn of haar ontslag onder het minimum voorzien in deze statuten of het WVV, dan oefent de bestuurder zijn mandaat uit tot de algemene vergadering binnen een redelijke termijn in zijn vervanging heeft voorzien.

Art. 13. Het bestuursorgaan kan uit haar leden een voorzitter, één of meer secretarissen, een penningmeester of enig ander functionaris aanduiden. Het bestuursorgaan geeft jaarlijks rekening en verantwoording aan de algemene vergadering van haar beleid over het afgelopen jaar.

Art. 14. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Zij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen voor zover deze niet door het WVV of de statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Titel IV. Algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of ondervoorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige leden van het bestuursorgaan.
Toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.

Art. 16. De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de kwijting aan de bestuurders;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de bepaling van het jaarlijkse lidgeld;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van effectieve leden en toegetreden leden;
 • de omzetting van de vereniging in een een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • Alle andere gevallen waarin statuten of de wet dat vereisen;

Art. 17. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en verantwoording van haar het beleid over het afgelopen jaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na het aflopen van het boekjaar en uiterlijk in de maand juni.
Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen door de voorzitter, de afgevaardigdenbestuurder(s) of wanneer er een vijfde van de effectieve leden daar schriftelijk om verzoekt.
De oproeping voor de algemene vergadering of buitengewone vergaderingen wordt verstuurd per gewone post of per elektronische weg, ten laatste 15 dagen voor de vergadering. Zij vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Deze wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Elk voorstel, ondertekend door minstens 2 bestuurders of door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda.
De notulen en de beslissingen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan alsmede het register van leden en alle boekhoudkundige stukken, kunnen door de leden worden ingezien op het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 18. Elk effectief lid heeft één stem op de algemene vergadering. Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.

Art. 19. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en twee derde meerderheid daar waar het WVV het voorziet. Het uitsluiten van een lid van de vereniging dient te geschieden met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging in artikel 20 van deze statuten.

Art. 20. Tot wijziging van de statuten, kan slechts besloten worden wanneer de wijziging in de oproeping voor de vergadering nauwkeurig is vermeld en twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede algemene vergadering mag
niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Titel V. Rekeningen en begroting

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 22. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De jaarrekening wordt binnen de 30 dagen na goedkeuring neergelegd in het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Titel VI. Ontbinding en vereffening

Art. 23. Bij ontbinding van de vereniging zal het resterend vermogen besteed worden aan een belangeloos doel dat het meest overeenkomt met het doel van de vereniging. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars.

Art. 24. Voor alles wat bij deze statuten niet werd geregeld, geldt de in voege zijnde wetgeving, met name de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019 en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten.

Namens het bestuur:

 • Ben Bakkers
 • Martijn Cardinaels
 • Tom Kosten
 • Ben Vanesch
 • Steven Lipkens
 • Roger Peters
 • Marc Dommange
web ontwikkeling: saber studio