SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Statuten

OMA statuten:

Benaming: Old Motorcycle Association Limburg
Rechtsvorm: VZW
Zetel: Dorperberg 1, 3680 Opoeteren-Maaseik
Ondernemingsnr.: 439042883

Voorwerp akte: Wijziging van de statuten en van de Raad van Bestuur

Gecoördineerde statuten van de VZW Old Motorcycle Association Limburg

De algemene vergadering van VZW Old Motorcycle Association heeft tijdens de vergadering van 5 november 2005, besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

De VZW Old Motorcycle Association werd opgericht op datum van 27-04-1989 op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd “V&S-wet”).
Deze statuten zijn bedoeld als een coördinatie van de voorheen geldende statuten.

Titel I - Naam, zetel, doel, duur

 • Artikel 1. De vereniging draagt als naam: " VZW Old Motorcycle Association Limburg", afgekort " VZW OMA Limburg”.
 • Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Dorperberg 1, 3680 Opoeteren-Maaseik, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.
 • Artikel 3. De vereniging heeft tot doel in een geest van pluralisme en verdraagzaamheid sport en ontspanning te animeren en te organiseren voor liefhebbers en bezitters van klassieke motorfietsen. De sociale communicatie te bevorderen tussen binnen- en buitenlandse motorclubs en bij te dragen tot de culturele en maatschappelijke vorming van haar leden bij wijze van alle daartoe geschikte middelen. Het opsporen en verdelen van motorfietsen, hun onderdelen, alsook informatie en documentatie hierover, alles in de ruimste zin des woords.
 • Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en kan ten allen tijden ontbonden worden.

Titel II - Leden

 • Artikel 5. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden zijn leden in de zin van de V&S-wet. 
 • Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen.
 • Artikel 7. Om als effectief lid tot de vereniging te kunnen toetreden moet het kandidaat-lid voldoen aan de volgende voorwaarden: lidmaatschapsbijdrage tijdig betalen en minimum een jaar als toegetreden lid actief geweest zijn. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan een lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als effectief lid op haar eerstvolgende vergadering. De Raad van Bestuur kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat als effectief lid aanvaard wordt of niet. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
 • Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en in deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en die maximum € 500,- zal bedragen. 
 • Artikel 8. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt en voldoet aan de voorwaarden beschreven in het huishoudelijk reglement, kan bij de vereniging een mondelinge of schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. De Raad van Bestuur kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat als toegetreden lid aanvaard wordt of niet. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
 • Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en die maximum € 500,- zal bedragen. 
 • Toegetreden leden hebben geen stemrecht.
 • Artikel 9. Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken bij middel van een mondelinge of schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief één maand na dit bericht. Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.
 • Artikel 10. Effectieve en toegetreden leden die niet eervol hebben gehandeld, die de statuten of het huishoudelijk reglement niet gerespecteerd hebben of waarvan de houding de verstandhouding tussen de leden onderling in het gedrang brengen, kunnen uitgesloten worden mits beslissing van de Algemene Vergadering. Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te vorderen.

Titel III. Raad van Bestuur

 • Artikel 11. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijden door deze afzetbaar bij gewone meerderheid van stemmen.
 • De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bestuurders oefenen hun mandaat uit in gezamenlijk overleg.
 • Artikel 12. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Hun mandaat eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering, doch zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 • Artikel 13. De Raad van Bestuur kan uit zijn leden een voorzitter, één of meer secretarissen, een penningmeester of enig ander functionaris aanduiden.
 • Artikel 14. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen voor bepaalde tijd aan één of meerdere bestuurders of effectieve leden, afgevaardigdenbestuurders genoemd. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Titel IV. Algemene vergadering

 • Artikel 15. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. De voorzitter wijst de secretaris aan onder de leden van de algemene vergadering. Toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.
 • Artikel 16. De algemene vergadering is bevoegd voor:
  • de wijziging van de statuten
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
  • de kwijting aan de bestuurders
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
  • de bepaling van het jaarlijkse lidgeld
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging
  • de uitsluiting van effectieve leden en toegetreden leden 
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen.
 • Artikel 17. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na het aflopen van het boekjaar en uiterlijk in de maand juni. Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen door de voorzitter, de afgevaardigdenbestuurder(s) of wanneer er een vijfde van de effectieve leden daar schriftelijk om verzoekt.  De oproeping voor de algemene vergadering of buitengewone vergaderingen wordt verstuurd per gewone post of per elektronische weg, ten laatste 8 dagen voor de vergadering. Zij vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Deze wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door minstens 2 bestuurders of door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda. De notulen en de beslissingen van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur alsmede het register van leden en alle boekhoudkundige stukken, kunnen door de leden worden ingezien op het adres van de zetel van de vereniging.
 • Artikel 18. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Besluiten in verband met de wijziging van de statuten, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden bepaald bij artikelen 8, 12 en 20 van de V&S-wet in acht genomen worden. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 • Artikel 19. Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

Titel V. Rekeningen en begroting

 • Artikel 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Rekeningen en begrotingen worden door de Raad van Bestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Er worden twee verificateurs aangesteld en eventueel een reservepersoon. Zij zullen de rekeningen van de vzw van het afgelopen boekjaar controleren. Deze verificateurs mogen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Titel VI. Ontbinding en vereffening

 • Artikel 21. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikelen 20 en volgende van de V&S-wet en overeenkomstig deze statuten. Het ontbindingsbesluit benoemt tevens één of meer vereffenaars, bij gebreke daarvan kan de rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.
 • Artikel 22. Welk ook de oorzaak van ontbinding is, moet het netto overblijvend activa overgemaakt worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel.
 • Artikel 23. Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door deze statuten, zijn de beschikkingen van de V&S-wet en de gebruiken inzake verenigingen van toepassing

Deze gecoördineerde statuten werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 november 2005 waar 72 % der leden aanwezig was, en 100 % zich voor heeft uitgesproken.

Voor de V.Z.W. "de bestuurders"

Wijziging van de Raad van Bestuur

De algemene vergadering van 5 november 2005 heeft overeenkomstig de artikelen 12 van de statuten, het ontslag aanvaard van de volgende bestuurder:

Bakkers Jos, Keyaertstraat 6, 3960 Tongerlo-Bree
Zweegers Jan-Pieter, Dorpsstraat 27, 3390 Tielt-Winge

Dezelfde vergadering heeft overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de statuten, tot leden van de Raad van Bestuur benoemd:

Bakkers Jaak Groenstraat 1, 3960 Tongerlo-Bree
Lempens Rik, Dorperberg 1, 3680 Opoeteren-Maaseik
Kosten Tom, Pater Neyenslaan 7, 3960 Opitter-Bree
Lenders Johan, Bremstraat 16, 3910 Neerpelt
Roex Noël, Veestraat 44, 3680 Neeroeteren-Maaseik

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten werden onderling volgende functies verdeeld:

Voorzitter: Bakkers Jaak
Secretaris: Lempens Rik
Penningmeester: Kosten Tom
Bestuurslid: Lenders Johan
Bestuurslid: Roex Noël

Deze personen zijn gemachtigd om te handelen volgens artikelen 12, 13 en 14 van de statuten

Voor de V.Z.W. "de bestuurders"

 
 
 
 
 
web ontwikkeling: saber studio