SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Huisreglement

Huishoudelijk Reglement vzw OMA: 

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt alle andere zaken met betrekking tot de club die niet vermeld staan in de statuten alsook bijkomende rechten en plichten van de effectieve en toegetreden leden en bijkomende voorwaarden voor toetreding tot de club.

Het Huishoudelijk Reglement kan ten allen tijde door de Raad van Bestuur aangepast en artikels bijgevoegd of weggelaten worden. Iedere verandering wordt kenbaar gemaakt aan de leden.

Voorwaarden toetreding nieuwe leden:

 • een oude of klassieke motorfiets bezitten tot en met bouwjaar 1980.
 • akkoord zijn met én naleving van dit Huishoudelijk Reglement.
 • goedkeuring tot toetreding krijgen van de Raad van Bestuur.

Het lidmaatschap vervalt automatisch als niet meer voldaan wordt aan bovenstaande regels

Voorwaarden hernieuwing lidmaatschap:

 • verplichte melding van elke wijziging ivm persoonsgegevens, adres, tel./fax./email, verandering/verkoop van motorfiets (ivm lidmaatschap en verzekering BFOV)
 • nog steeds voldoen aan de toetredingsvoorwaarden
 • lidgeld tijdig betalen

De Raad van Bestuur beslist ten allen tijde over wel of niet toetreden van een nieuw lid

Leden van voor januari 2000 mogen ten allen tijde lid blijven van de club (uitgezonderd ontslag en uitsluiting). Echter de verkoop van hun motorfiets(en) zodat er niet meer wordt voldaan aan de toetredingsvoorwaarden, maakt van hen automatisch een toegetreden lid.

Vanaf het tweede lidmaatschap, wonende op hetzelfde adres, wordt een korting van 50% toegekend per extra lidmaatschap. Er wordt dan slechts één clubboekje verstuurd naar dit adres.

Reglementen tijdens clubuitstappen:

[ PDF bestand "rijden in groep" ]

 • vzw OMA kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden en wijst elke verantwoordelijkheid af
 • Motorfiets moet voldoen aan de wettelijke bepalingen
 • bestuurder moet in het bezit zijn van een geldige polis BA voor het voertuig
 • Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico
 • De traagste/minder ervaren rijders nemen steeds plaats vooraan in de groep
 • Er wordt steeds in een zig-zag formatie gereden met voldoende (maar ook geen al te grote) afstand tot de voorligger
 • Steeds geldt het opvolgsysteem!
 • Iedere deelnemer houd zich aan een "fatsoenlijke" gedragscode zonder de club of andere leden in diskrediet te brengen.

Een lijst van de roerende eigendommen ligt ter inzage op het secretariaat:

 • Ieder lid kan gebruik maken van deze eigendommen na overleg over de voorwaarden met de Raad van Bestuur
 • Financiële volmachten toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur:
  Volmachten op Giro- en Maxi-rekening: Kosten Tom, ...
 • Voor afhalingen boven € 500,- zijn er twee handtekeningen nodig
  Voor alle andere handelingen slechts één handtekening

Verwachtigingen van de leden:

   Effectieve leden moeten voldoen aan:

 • Aanwezigheid geëist op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Aktieve deelname aan clubevenementen in de geest van het huishoudelijk reglement

   Toegetreden leden verwachten we:

 • Aktieve deelname aan clubevenementen in de geest van het huishoudelijk reglement
web ontwikkeling: saber studio